Monday, December 17, 2012

കുംഭഭരണി മഹോത്സവം 2013


ദേവി ശരണം   അമ്മേ ശരണം
]pXp-¸d-¼v {io `-Kh-Xn t£{Xw X-ehSn


Ipw-` `-c-Wn a-tlm-Õ-hw 2013

2013 s^-{_p-h-cn 10þ16
  B-Nm-c-tZ-i-he¯v þ s^-{_p-h-cn 5þ9  
I-e-im-`ntjIw   þ; s^-{_p-h-cn 10
  • ]pXp-¸-d-¼n e-½-bv¡v s]m¦m-e þs^-{_p-h-cn 10
Xr-s¡m-Sn-tbäv---           þ s^-{_p-h-cn 10 Zo-]m-cm-[-\m-\´ cw
  tZ-i-Xm-e-s¸m-en    þ s^-{_p-h-cn 14
]-f-fn-th-«         þ s^-{_p-h-cn 15
]-IÂ-]p-cw,B-dm- «v  þ s^-{_p-h-cn 16

t`-ho i-c-Ww

ഭക്തജനങ്ങളെ  

{]nbtkm-Z-c-§tf,
]-Xn-hp-t]mse ]pXp-¸-d-¼n e-½-bp-sS Xn-Xp-hpÕ-hw h-s¶-¯n. tZhn-bp-sS {]-Xn-]p-cp-j-\m-b sh-fn-¨-¸m-Spw -]-cn-hm-c-hpw ta-f-¯nâA-I-¼Sn-tbm-sSKm-a-k-µÀ-i-\w \-S-¯p¶p. A-½-bp-sS Xn-cp-]p-d-¸m-SvþtZ-i-h-e-¯vþ a-¡Ä-¡v A-\p-{K-lw sNm-cn-ªv A-©p-Znh-kw \o-fp¶ Km-a-k-µÀ-i-\w I-gn-ªv A-½ tj-{X-¯n F-¯p¶p. A-Sp-¯-Znh-kw(H¶mw D-Õ-h Zn\w) kÀ-Æ ]m-]-]-cn-lm-c-§-Ä-¡pw sF-ivr-cn-¯n-\pw tZ-hn {]n-Xn-¡pam-bn ] p-Xp-¸-d-¼n-e-½-bv-¡v s]m-¦m-e AÀ-¸n-¡p¶p.
             `àn-tbm-sS s\m-´p-h-fn-¡p-¶-hc-¡v hn-fn-¸pd-¯v A-\p-{KlwsNm-cn-bp¶ hn-fn-¸p-d-¯-½.
kÀ-ssÆ-iz-cvr-Zm-b-\nbpw C-ã-h-c-Zm-\-{]n-b-bpwam-b km-£m {io ]-cmi-àn Ip-Sn-sIm-f-fp-¶ X-eh-Sn ]p-Xp-¸d-¼v {io `-K-h-Xn-t£-{X-¯n-se Ipw-` `c-Wn a-tlm-Õ-hw  2013s^-{_p-h-cn10 ssh-Ip-t¶-cw Zo-]m-cm-[-\m-\´cw Xr-s¡m-Sn-tb-täm-sS B-cw-`n-¡p-¶ G-gp Zn-h-k-s¯ DÕhw s^-{_p-h-cn16(1188 Ipw-`w4)  \-S-¡p-¶ Xn-cp B-dm-t«m-sS ]-cr-h-km-\n-¡p¶p. Cu a-tlm-Õ-h-¯n-\v `-à-P-\-§-fp-sS \nÀ-tem-`am-b klm-b k-l-I-c-W-§Ä D-­m-I-W-sa¶v tZ-hn \m-a-¯n A-`rÀ-°n-¡p¶p.
     D-Õ-h h-gn-]m-Sv 0\n-c-¡pIÄ
D-Õ-h-]q-P
5000
Im-e³ tIm-ew 
7500
D-Õ-h\-£-{X-]q-P
250
ss`c-hn tIm-ew 
5000
a-lm-K-W]-Xn lh\w
1000
sIm-Sn
200
tk-h ,hnf¡v
2000
Xm-ew
250
]q-aqSÂ
1000+പുക്കള്‍ 
Ip¦p-aw A-`n-tj-Iw
1500
-
            tZ-i-h-e-¯v t{]m-{Kmw
Znhkw
XobXn
_m-¨v
k-µÀ-in-¡p-¶ {]-tZ-i§Ä
1þmwZnh-kw
5þ02þ2012 (1188മകരം 23) sNm-Æm-gv¨
 F
I-f-§-c apXÂ sIm-¨-½\w hsc
_n
-
ap-cn-t¡m-enÂ-e-aq-«v apXÂ am-W-¯-d,N-¡p-fw-tX¡v   \nc-Ww h-S¡pw `mKw
2þmwZnh-kw
6þ02þ2012 (1188മകരം 24ബുധന്‍ 

sh-f-f-¡n-WÀ,\-Sp-hn-te-ap-dn,X-eh-Sn ]-©mbXv `m-K-§Ä-,\o-tc-äp-]pdw Ip-än-¡m-«pNn-d ]-cn-k-c-{]-tZ-i§Ä \m-c-I-{X-ap-«v,Im-cn-¡p-gn,AÀ-¯n-tÈ-cn,]q-´p-cp-¯n  `m-K-§Ä-
_n
sIm-¨-½\w B-dm-«p-Ip-f-¸p-c Nm-a-¡pfw B-\-]-d-¼Â
3þmwZn-h-kw
7þ02þ2013 (1188മകരം 25)hrgw
F
B-\-]-d-¼Â-sX-t¡-¡-c ap-cn-t¡m-enÂ-e-aq-«v]-cn-k-c-{]-tZ-i§Ä
_n
\m-e-¦Â ,tXm«-Sn, Nq-«p-am-en,h«Sn]-cn-k-c-{]-tZ-i§Ä,]-mtc-t¯m-Svhsc
4þmwZnh-kw
8þ02þ2013 (118മകരം 26) shffn 
F
F-S-Xzm Su¬,sIm-gp-¸-¡-fw,\-q-sä-«n³-Nnd,F-S-Xzm sX-t¡-¡-c ]-cn-k-c-{]-tZ-i§Ä
_n
tIm-S-¼-\m-Sn,]m-­-t¦-cn, sN-¯n-¸p-c-bv¡Â`m-K-§Ä- tIm-gn-ap-¡v
5þmwZnh-kw
9þ02þ2013 (1188 മകരം27))i-\n 
F
]p-Xp-¸-d-¼v ,Ip-´n-cn-¡Â,]m-tc-t¯mSv `m-K-§Ä-
_n
hrm-k-]p-cw,\o-tc-äp-]pdw  `m-K-§Ä-
BNmctZ-i-h-e-¯v
\m-«n h-kq-cn tcm-Kw \-S-am-Sn-b-Xn-s\ Xp-SÀ-¶v `o-Xn-X-cam-b P-\-§Ä ]p-Xp-¸-d-¼n-e½-sb A`-bw {]m-hn-¡p-Ibpw A-½-bp-sS ln-X-a-\p-k-cn-¨v hm-Zr-taf-§-tfm-Sp-Ip-Sn \m-«n-ep-S-\o-fw tZ-hn-sb F-gp-s¶-f-fn-¡p-I-bpw sN-bv-Xp  A§s\ tcm-K-ia-\w D-­m-Ip-Ibpw sN-bv-Xp A-¶p-ap-X `-àn ]p-ck-cw \nÀ-hn-Lv-\w \-S-¯n-h-cp-¶ B-Nm-c-amWv  tZ-i-h-e-¯v
tZhn-bp-sS {]-Xn-]p-cp-j-\m-b sh-fn-¨-¸m-Spw-]-cn-hm-c-hpw ta-f-¯nâ A-I-¼Sn-tbm-sS Km-a-k-µÀ-i-\w \S-¯p-¶p.. a-¡-fpsS  CÃm-bv-a-bpw  hÃm-bv-a-bpw t\-cn«v  Im-Wm-\pw ,  `-h-\-¯n-se-¯p¶  tZ-hn-sb P-\-§Ä  \n-e-hn-f¡v  I-¯n-¨v sh-¨pw  \n-d-]-d-tb-In  kzn-I-cn-¡pw  tZ-hn-s¡m-¸-sa-¯p-¶  ]-cn-hm-c-§Ä¡v  A-¶ Zm\w \-S¯pw A-½-bp-sS Xn-cp-]p-d-¸m-SvþtZ-i-h-e-¯vþa-¡Ä¡v A-\p-{K-lw sNm-cn-ªv  Zn-h-k§Ä\o-fp¶ Km-a-k-µÀ-i-\w I-gn-ªv A-½ tj-{X-¯n F-¯p-¶p.
D-Õ-h t{]m-{Kmw
s^-{_p-h-cn        10þ16
(1188 മകരം 28------ þ Ipw-`w 4)
D-Õ-h Zn-\t£-{X N-S-§pIÄ
{In-bmhn-h-c§Ä
(1,2,3,4,5,6,7 D-Õ-h Zn-hkw)
sh-fp-¸n\v 5.00 \v
         5.30 \v        
cmhnse  6.00 \v
       7.00 \v
        7.30 \v
       10.30 \v-
     11.00 apX 
  D-¨-bv¡v 1.00 \v
        5.00 \v
ssh-In«v 7.00 \v
    7.30 apXÂ
    cm-{Xn 8.00 \v
       10.00 \v          

  
]-f-fn-bp-WÀ-¯Â
\nÀ-½m-er ZÀ-i-\w           
a-lm-K-W-]-Xn-lh-\w
D-jx]q-P
{]-`m-X-t`-cn
D-¨-]q-P, I-e-im-`n-t£-Iw
sIm-Sn h-gn-]m-Sv hc-hv  (2­mw D-Õ-hw apXÂ)
k-aq-l-k-Zr (1,2,3,5,6,7 D-Õ-h Zn-hkw)
\-S-Xp-d¡Â
Zo-]m-cm-[-\
Xm-e-s¸-en hchv
A-¯m-g-]q-P,hn-f-s¡-gp-s\-Ån-¸v
tIm-ew XpÅÂ
  H¶mw D-Õ-hw  s^-{_phcn 10 (1188 മകരം 28 )Rm-bÀ
 cmhn-se 9.30 \v s]m-¦m-e    
 11.00 \v D-¨-]q-P, I-e-im-`n-t£-Iw,Ip-¦p-am`n-t£-Iw
ssh-In«v 7.00\v Zo-]m-cm-[-\
Zo-]m-cm-[-\-bv-¡v ti-jw {_-^v-a{io kp-K-X³ X-{´n-IÄ(in-h-Kn-cn-aTw hÀ¡-e)
                   {_-^v-a-{io kp-Pn¯v X-{´n-IÄ (X-{´n-I tPrm-Xn-j-`qj¬)
               hn-iz-\m-Y³ im-´n, F-¶n-h-cp-sS ap-Jr-ImÀ-½n-I-Xz-¯nÂ
    Xr-s¡m-Sn-tbäv

2-- þmwDÕ-hw s^-{_p-hcn 11(1188 മകരം 29 ) Xn¦Ä
cmhnse 11.00 \v    `mK-h-X ]-cmb-Ww
cmhnse 11.00 \v   sIm-Sn h-gn-]m-Sv hc-hv
cm-{Xn 10.00 \v     tIm-ew XpÅÂ
aq¶mw DÕ-hw s^-{_p-h-cn 12 (1188 മകരം 30 )sNmÆ
cmhnse 11.00 \v   `mK-h-X ]-cmb-Ww
cmhnse 11.00 \v  sIm-Sn h-gn-]m-Sv hc-hv
ssh-In«v 7.00\v  Zo-]m-cm-[-\,]q-aq-SÂ
cm-{Xn 10.00 \v   tIm-ew XpÅÂ
\memw DÕ-hw s^-{_p-h-cn 13 (1188 Ipw-`w 1)_p-[³
cmhnse 11.00 \v       `mK-h-X ]-cmb-Ww
cmhnse 11.00 apXÂ sIm-Sn h-gn-]m-Sv hc-hv
cm-{Xn 9.30 \v        tIm-ew XpÅÂ
A©mwDÕ-hw s^-{_p-h-cn14 (1188 Ipw-`w 2)hrm-gw
cmhnse 8.00 \v      {io-_-en,\m-Z-kzcw
cmhnse 10.00 \v   `mK-h-X ]-cmb-Ww
cmhnse 10.00 apXÂ sIm-Sn h-gn-]m-Sv h-c-hv
       10.30 \v  \qdpw ]m-epw,]p-Åp-h³]m«pw
ssh-In«v 6.00\v   Zo-]m-cm-[-\,]q-aq-SÂ
ssh-In«v 6.00    tZ-i-Xm-e-s¸m-en(F-S-Xzm Su¬im-Jtbm-Km-¦-W-¯n \n¶p)
ssh-In«v 7.30 \v  tk-h,hn-f¡v,\m-Z-kzcw
Bdmw DÕ-hw s^-{_p-h-cn 15 (1188 Ipw-`w 3)shÅn
 
cmhnse 8.00 \v   {io-_en,  \m-Z-kz-cw
  ssh-In«v 5.30 \v     I-c-¯m-ew(F.sI.Pn.Pw-Kv-j³ X-e-h-SnbnÂ\n¶p)
ssh-In«v 6.30 \v    Zo-]-¡mgvN
ssh-In«v 6.45  \v     ]q-aq-SÂ
         7.30  \v  tk-h,hn-f-¡vv

11.00  \v       {io-`qX_-en
12.30   \v      ]-Ån-th-«
G-gmw  DÕ-hw s^-{_p-h-cn 16 (1188 Ipw-`w 4) i\n
cmhnse 8 .00 \v     {io-_en, \m-Z-kz-cw
             2.30 \v  ]IÂ ¸q-cw
 cm-{Xn      12.30    B-dm«p ]p-d-¸m-Sv
sh-fp-¸n-s\  4.00 \v  B-dm-«p h-chv
             h-en-b-Im-Wn-¡
             Ip-cpXn

No comments:

Post a Comment